ماشینهای خانکشی

10 / 10
از 1 کاربر

ماشينهايخانكشي:

خانكشي نوعي عمليات براده برداري توليدي و فرآيندي منحصربه فرد با كارايي بسيار با لا است كه براي ايجاد سطوح تخت، شيارها، هزارخاري وسطوح فرم دار ديگر بر روي قطعات مي باشد و در صورتي كه قطعه اي به اين عمليات نياز داشته باشد مي بايد پس از تراشكاري و فرزكاري هاي

لازم قطعه را باز و بر روي دستگاه خانكشي بست. خانكشي به عمليات براده برداري خاصي گفته مي شود كه به وسيله ابزارهايي به نام تيغه ها يا سوزن هاي خانكشي كه داراي دندانه هاي برنده متوالي و با اندازه هاي درحال افزايشند اجرا شوندو در آن تغذيه لبه هاي برنده به داخل قطعه كار

عامل تعيين كننده ضخامت تراشه است و ابزار تراش اجبارا از مسير معيني كه برايش در نظر گرفته اند گذشته و با يك بار عبور قطعه كار ساخته مي شود. سطح حاصله عكس شكل مقطع خانكش است .توسط خان كشي مي توان هم بر سطوح داخلي و هم سطوح خارجي قطعات براده برداري كرد در خان كشي داخلي لازم است يك سوراخ در قطعه ايجاد شود تا ابزارخان كشي از درون آن عبور كند چنين سوراخي را مي توان با مته كاري، سوراخ تراشي يا ماهيچه گذاري ايجاد كرد. كه كليه عوامل تعيين كننده شكل سطح تراشيدني وشرايط تراشكاري،بجزسرعت،درخانكش

منظور شده است،ماشين هاي خانكشي نسبتا ساده هستند.خانكشي شبيه به صفحه تراش است. كار اساسي اين ماشين ها ايجاد حركت رفت وآمدي ساده در خانكش و وسيله اي براي جابجا كردن خودكار آن است.بيشتر ماشين هاي خانكشي با نيروي هيدروليك كار مي كنند،البته

درچند نوع ويژه از نيروي محركة مكانيكي استفاده مي شود .انتخاب بين ماشين افقي وقائم در درجه اول تابع طول مسيرومساحت موجود دركارگاه است.خانكشي در اصل براي ايجاد جا خارهاي داخلي بوجود آمده و تكامل يافته است. وبراي ايجاد شيارهاي مارپيچ نظير محورهاي خارخور مارپيچ و خان داخل لوله تفنگ مي توان حركت چرخشي نيز به ابزار داد.

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

قسمتهاياصليماشين:

1) كشويي

2) پيستون كاري

3) ابزار خانكشي

4) سيلندر اصلي                                                                                                          

5) قطعه گير                                                                                                                                                                                                                                 

6) صفحه گيرنده

7) ابزار گير

8) ستون راهنما

9) پايه ها                                                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                       

 

 

انواعماشينهايخانكشي

 

                                                                                                                                                                                                                                              

 

انتخاب بين ماشين افقي وقائم در درجه اول تابع طول مسيرومساحت موجود در كارگاه است. بخاطر محدوديتهاي ارتفاع،طول مسير ماشين هاي قائم بندرت از 60 اينچ تجاوز مي كند. تقريبا هراندازه مسير برروي ماشين هاي افقي امكان پذيراست، ولي نياز به مساحت وسيع كارگاه دارد.

 

الف(پرسهايخانكشي:

اساسا اين ماشين ها پرس هاي هيدروليكي با پيستون متحرك در مسير هدايت شده هستند، شكل ظرفيت آنها معمولا بين5 تا 50 تن است و براي خانكش هاي فشار دادني داخلي مورد استفاده قرار مي گيرند.

 

هنگام خانكشي داخلي زائده جلوئي خانكش را داخل سوراخ تعبيه شده در قطعه كار كه در كارگير روي ميز ماشين بسته شده است، فرومي كنند. با پايين آمدن پيستون، پرس به سطح بالاي خانكش فشارآورده و آنرا با كار درگير مي سازد.در مقايسه با ماشين هاي ديگر خانكشي، پرس هاي خانكشي نسبتا كند هستند، ولي مي توان از آنها براي كارهاي ديگر نظيرخمكاري و استيكينگ نيز استفاده كرد كه در ضمن ماشين هائي انعطاف پذير و ارزان هستند.

 

ب( ماشينهايكشيدنيبطرفپايين:

اجزاء عمده اين ماشين ها ميز كار)كه غالبا به كارگير نصب شده بر روي پايه كروي مجهز است(،دستگاه بالابرخانكش در بالاي ميز و مكانيزم كشيدن آن در زير ميز واقع شده است. اين ماشين ها ممكن است يك يا دو مجموعه بالابر و مكانيزم كشنده داشته باشند. هنگامي كه بالابر خانكش را از سطح ميز بالاتر مي برد مي توان قطعه كار را در محل خود قرار داد. پس از آن بالابر زائده انتهاي خانكش را پايين آورده و از درون سوراخ قطعه كار رد مي كند كه از انجا به مكانيزم كشيدني متصل مي شود. بالابر،انتهاي بالائي خانكش را آزاد كرده و خانكش از درون قطعه كار كشيده مي شود،سپس قطعه كا را از روي ميز برمي دارند و خانكش را بالا مي آورند تا به مكانيزم بالابر وصل شود. در پاره اي از موارد كه ماشين دو پيستون داشته باشد،پيستون ها را طوري تنظيم مي كنند كه هنگام پايين كشيدن يك خانكش در ايستگاه ديگر كار از ميز باز مي شود و

خانكش بطرف بالا كشيده مي شود.

ج( ماشينهايكشيدنيبطرفبالا:

پيستون كشيدني خانكش بالاي ميز و مكانيزم جابجا كننده خانكش در زير آن قرار دارد. هنگامي كه خانكش)يا خانكش ها(بطرف پايين مي آيند،كار بر روي زائده آن گذاشته مي شود. سپس مكانيزم جابجا كننده،خانكش را بالا مي آورد تا به سر كشنده وصل شود .در حالي كه خانكش بطرف بالاكشيده مي شود قطعه كار در سطح زيرين ميز متوقف شده و تا خانكش كاملا از درون آن عبور نكرده است،همانجا متوقف مي ماند. پس از آن قطعه كار آزاد مي شود و معمولا از طريق يك كانال به داخل ظرف قطعات تمام شده مي افتد.ماشين ها كشيدني به طرف بالا ممكن است تا 8 پيستون داشته باشند. از آنجا كه فقط لازم است قطعه كار را در ماشين قرار داد،و عمل جابجا كردن خانكش و باز كردن قطعه كار بطور خودكار صورت مي گيرد،فرآورش اين ماشين ها بسيار بالا است. در مورد برخي از انوع قطعات مي توان از وسائل تغذيه خودكار استفاده كرد

د) ماشينهايخانكشيقائممسطح:

ماشين هاي خانكشي قائم مسطح در كشو حركت مي كنند تا تكيه كافي براي مقابله با نيروهاي عرضي داشته باشند. از آنجاكه در اين ماشين ها نياز به جابجا كردن خانكش وجود ندارد،از ماشين هاي كشيدني ساده تر ولي بزرگتر و سنگين ترهستند.بسياري از اين ماشين ها دو يا بيش از دو كشو دارند،بطوري كه هنگام ماشين شدن يك قطعه مي توان قطعه ديگري را در ماشين بست،چون مسئله جابجا كردن خانكش مطرح نيست دوره توليد بسيار كوتاه است. غالبابراي بستن كار از كارگيرهاي كشويي يا چرخان شاخص دار استفاده كرده و با كاهش زمان جابجا كردن كار،زمان دوره توليد را به حداقل مي رسانند.

ه( ماشينهايخانكشيافقيكشيدنييامسطح:

دليل اساسي استفاده از ماشين خانكشي افقي كشيدني يا مسطح ايجاد مسيرهاي طولاني و استفاده خانكش هاي بلندتر است كه به طور متعارف در ماشين هاي قائم براحتي قابل استفاده نيستند. ماشين هاي خانكشي افقي كشيدني اساسا همان ماشين هاي كشيدني قائم هستند كه به پهلو خوابانده شده اند. البته نسبت بين قطر وطول خانكش هاي مورد مصرف در اين ماشين ها بايد طوري باشد كه بتوانند خود را نگهداشته و در اثر وزن خود خيز قابل توجهي پيدا نكنند. در نتيجه از ماشين هاي افقي به ندرت براي خانكشي سوراخ هاي كوچك استفاده مي شود و به اين دليل معمولا ماشين هاي بزرگي هستند. كارهاي خانكشي كه مستلزم دو حركت همزمان باشند )نظير ايجاد خان درلوله تفنگ يا خارخورمارپيچ( معمولا بوسيله ماشين هاي افقي انجام مي شودماشين هاي خانكشي افقي مسطح در انواع شكل واندازه ساخته مي شوند. در اين ماشين ها نيز مانند نوع قائم خانكش ها بر روي كشوهاي محكم نصب شده اند كه بوسيله پيستون حركت مي كنند. برخي از خانكش ها فقط در يك جهت مسير حركت مي تراشند در حالي كه برخي انواع ديگر به دو سري خانكش مجهز هستند ودر هر دو جهت حركت پيستون عمل تراشكاري را انجام مي دهند. اگر اين گونه ماشين ها به وسايل مناسب براي جا بجا كردن كار مجهز مي شوند،

به منظور قرار دادن در خط توليد بسيار مناسب هستند.

و( ماشينهايخانكشيمسطحپيوسته:

اين نوع ماشين ها در كارهاي انبوه سازي استفاده روز افزون يافته اند. در بيشتر موارد خانكش ها ثابت هستند وكار كه بر روي خط نقاله بدون انتها قرار گرفته است،از مقابل آنها كشيده مي شود. معمولا چند كارگير برروي خط نقاله نصب مي كنند تا در يك انتها قطعات كار را در آنها بسته و پس از ماشين كاري،در انتهاي ديگر آنها را باز مي كنند. گاهي اوقات بستن وبازكردن قطعات بطور خودكار انجام مي شود.

                                                                                                                                                                                             

 

ز( ماشينهايخانكشيگردان:

در اين ماشين ها كه گاهي اوقات در انبوه سازي مورد استفاده قرار مي گيرند،خانكش ها ثابت هستند و كار كه در كارگيرهاي نصب شده بر روي يك ميز گردان بسته شده است،از ميان يا از زير آنها عبور مي كند. امتياز اين ماشين ها در از بين بردن زمان غير مولد در اثر حركت رفت وآمدي است.

ح( خانكشيجاخارها:

خان كشي جاخار در قطعاتي مانند چرخدنده ها، پوليها و قطعات مشابه، ساده ترين عمليات خان كشي محسوب مي شودكه در يك كارگاه ماشين ابزار معمولي قابل انجام است. درخان كشي جاخارها ابتدا قطر سوراخي را كه قرار است خان كشي شود، اندازه بگيريد. سپسبهترتيبزيرعملكنيد:

(1 بوش مناسب سوراخ و ابزار خان كشي مناسب را انتخاب كنيد.

(2 بوش را درون سوراخ قطعه كار قرار دهيد.

(3 مجموعه را بر روي ميز پرس دستي قرار داده و اطمينان يابيد كه فاصله كافي براي قرار دادن ابزار خان كشي درون سوراخ قطعه كار و عبور آن از پشت قطعه كار وجود داشته باشد همچنين مطمئن شويد كه ابزار خان كشي در مركز ميله متحرك پرس قرار گرفته باشد، در غير اين صورت با فشارآوردن به ابزار، احتمال انحراف يافتن و آسيب رسيدن به آن وجود دارد . لقي ميله متحرك پرس نيز مي تواند باعث انحراف ابزار و صدمه ديدن ابزار و قطعه كار گردد.

(4طبق دستورالعمل سازنده ابزار خان كشي، آن را روان كاري كنيد .

(5 ابزار خان كشي را به داخل شيار برانيد تا كاملا از درون قطعه كار عبور كند.

(6 س از خروج ابزار از پشت قطعه كار، آن را تميز كرده و تسمه فاصله انداز را براي انجام پاس دوم عوض كنيد.

(7ابزار خان كشي را مجددا روانكاري كرده و پاس دوم خان كشي را انجام دهيد.

(8 عمليات فوق را آنقدر تكرار كنيد تا ابعاد جاخار كامل شود.

(9 از يك پارچه تميز براي نظافت ابزار خان كشي، بوش راهنما و تسمه فاصله انداز استفاده كنيد. براي جلوگيري از زنگزدگي، ابزار ها را با كمي روغن آغشته كرده و آنها را در جعبه خودشان قرار دهيد.

(10 داخل جاخار ماشين كاري شده را از براده ها تميز كنيد.

                                                                                                                                                                                        

 

 

مزايايخانكشي:

(1سرعت توليد بسيار بالاي دارد.

(2در توليد انبوه مقرون به صرفه و قابل رقابت با ساير روشهاي ماشينكاري مي باشد.

(3 براي شكل مقطع سوزن هاي خانكشي محدوديت چنداني وجود ندارد.

(4 نرمي وپرداختي ودقت زياد(كيفيت سطح ) ايجاد مي كند.تلرانسهاي بالا ودقيق

(5عمر طولاني ابزار، زيرا دندانه هاي ابزار هر كدام مقدار اندكي براده برداري مي كند.

(6 با توجه به عملكرد اتوماتيك ماشين هاي خان كشي، امكان استفاده از كارگر نيمه ماهر وجود دارد.

(7توانايي خشن تراشي و پرداختكاري در يك عبور ابزار حجم توليد را افزايش ميدهد.

معايبخانكشي:

(1 در توليد تكي محدوديت داريم.

(2ساخت خانكش مشكل و گران است.وتوانايي خانكشي سوراخهاي مخروطي راندارد.

(3لازم است قبلا كار را با عمل مته كاري يا روش مناسب ديگر سوراخ كنند.

(4 در حين كار گرماي زيادي توليد مي شود.

(5نيروهاي بزرگ توليد شده در خانكشي به ماشينهاي بزرگ ومحكم و كارگيرهاي محكم نياز دارد

(6شكل قطعه كار نبايد مانعي براي ورود يا عبور تيغه خانكش در قطعه كار ايجاد كند

(7 در خانكشي بادامكهاي استوانه اي اگر محور بادامك با محور خانكش موازي نباشد خانكشي امكان پذير نيست.

(8 براي هر عمليات يا بايد يك خانكش ويژه ساخت و يا از خانكش هاي استاندارد استفاده كرد.

(9 ماده قطعه كاربايد آنقدر محكم باشد كه نيروهاي وارده از طرف خانكش را تحمل كند.

(10 سطوح با طرح پيچيده و منحني وار به استثناي سطوح مارپيچ را نمي توان در يك مرحله خانكشي كرد وبايد در دو يا چند مرحله خانكشي شود.

اطلاعاتفنيبرايطراحيوساختابزارهايخانكشي:

(1 نوع و جنس ماده اي كه قرار است خانكشي شود.

(2اندازه و شكل مقطعي كه لازم است خانكشي شود.

(3كيفيت صافي سطح مورد نظر

(4 تلرانس مجاز

(5 تعداد قطعه مورد نياز

(6 نوع ماشيني كه ابزار ساخته شده را به كار مي برد.

(7طريقه نگه داشته شدن يا بسته شدن دنباله هاي سوزن خانكشي به ماشين مربوطه

(8مقدار فشار قابل تحمل كه منجر به شكستن يا صدمه ديدن ان نشود 

 

سرعتخانكشي:

سرعت خانكشي نسبتا پايين است و بندرت از 50 فوت در دقيقه تجاوز مي كند. اما از آنجا كه معمولا سطح با يك بار حركت خانكش تراشيده مي شود، فرآورش اين فرآيند بالا است و غالبا يك دور كامل بين 5 تا 30 ثانيه طول مي كشد. بخش عمده زمان دوره توليد صرف مسير برگشت، جابجا كردن خانكش و باز كردن و بستن كار در ماشين مي شود. اين شرايط تراشكاري موجب تسهيل در امر سرد كردن و روغن كاري شده و نتيجه آن نرخ فرسايش بسيار پايين ابزار است. براي يك ماده تراشيدني و سرعت تراش مشخص، نيروي لازم براي كشيدن يا فشار دادن خانكش تابع پهنا، پله و تعداد دندانه هاي در حال تراش است. در نتيجه هنگام طراحي و انتخاب يك خانكش بايد محدوديت هاي طول مسير و توان ماشين در نظر گرفته شود.

عملياتخانكشي:

در خانكشي داخلي، از ابزار خان كشي كششي استفاده مي شود. در خانكشي خارجي، فرم ابزار خان كشي به صورت تخت است كه بر روي يك وجه آن دندانه هاي براده برداري قرار دارد و ابزار در شيار يك فيكسچر پشت بند مهار شده و حركت مي كند. ابزار خانكشي خارجي ممكن است به صورت تكي يا گروهي بكار گرفته شود. درخانكشي سريع ابزار خانكشيثابت است و قطعات از درون آن)يا از مقابل آن( پشت سر هم حركت مي كنند. شكل زير نشان دهنده انواع خانكشي مي باشد.

 

 

 

 

مكانيزمهايكشندهخانكش:

هنگامي كه از خانكش كشيدني استفاده مي شود، لازم است آنرا با يك وسيله مكانيكي به سر كشش ماشين وصل كرد. اگرلازم نباشد پس از هر دوره كشش خانكش از دستگاه باز شود، مي توان از يك اتصال رزوه دار ساده استفاده كرد. در مواردي كه خانكش با دست به ماشين بسته مي شود، در انتهاي كشش آن شياري وجود دارد كه با فرو كردن يك خار در اين شيار و شيار نظير روي دستگاه كشنده آنهارا به هم متصل مي كنند. در بسياري از موارد از ماشين هاي نيمه خودكار يا خودكار استفاده مي كنند كه خانكش با وسايل مكانيكي به وضعيت اوليه برگردانده مي شود. در اينگونه ماشين ها از دستگاه هاي خانكش خود كار گرد استفاده مي كنند. پس از رسيدن بازوي دستگاه كشنده به انتهاي مسير، غلاف بيروني به وسيله فشار وارده از يك متوقف كننده به محل اول برگردانده مي شود. با اين عمل فك دستگاه باز شده و مي توان ساقه خانكش را بيرون آورد. دستگاه كشنده در آغاز دوره بعدي به طور خود كار ساقه را در خود مي گيرد.

خانكش:

خانكش مجموعه اي از ابزارهاي تك لبه است كه بر روي يك ميله صلب مركزي قرار گرفته و هر لبه بيش از لبة قبلي از ميلة مركزي فاصله دارد. اين افزايش فاصله از محور پله نام دارد و عمق تراش هر دندانه) ضخامت تراشه( را معلوم مي كند، و به اين ترتيب نيازي به تغذية ابزار خانكشي نيست. شكل لبة جلويي دندانه ها ، شكل سطح ماشين شده را تعيين مي كند. در نتيجه

بخاطر شرايط ذاتي ابزار ، نيازي به حركت هاي نسبي پيچيده بين ابزار و قطعه كار وجود ندارد و معمولاً سطح مورد نظر با يك حركت سادة خطي خانكش بر روي قطعه كار)يا قطعه كار بر روي خانكش ( ايجاد مي شود.اگر چه واضح است كه به خاطراين مشخصه ها خانكشي يك روشسريع وساده ماشين كاري است، اين نيز روشن است كه رابطة نزديكي بين شكل مورد نظر،مقدار ماده اي كه بايد برداشته شود وطرح خانكش وجود دارد. بعنوان مثال كل ضخامت ماده اي كه مي توان برداشت نمي تواند از كل پله ابزار تجاوز كند، و پله هر دندانه بايد طوري باشد كه ضخامت تراشه مناسب ماده تراشيدني را به وجود آورد.در نتيجه يا بايد براي هر كاري يك خانكش ويژه ساخت، يا اينكه قطعه را طوري طرح كرد كه با خانكش هاي استاندارد قابل توليد باشدامتيازات مشخص آن موجب تكامل بيشتر اين فرآيند در جهت تهيه خانكش هاي مخصوص براي ايجاد انواع مختلف سطوح نظير سطح هاي تخت، استوانه اي و نيم استوانه اي داخلي و خارجي و بسياري سطح هاي نا منظم شده است.

شكل لبه دندانه خانكش محدوديت زيادي ندارد و در نتيجه شكل سطح هاي قابل ايجاد به روش خانكشي عملا نا محدود است. تنها محدوديت هاي فيزيكي عدم وجود مانع در مسير حركت ابزار و وجود استحكام كافي در قطعه براي مقابله با نيروهاي وارده است. غالبا دقت كار خانكشي بيشتر از فرزكاري و برقوكاري است. اگر چه غالبا حركت نسبي بين ابزار و قطعه كار در خانكشي يك حركت ساده خطي است. براي ايجاد شيارهاي مارپيچ نظير محورهاي خارخور مارپيچ و خان داخل لوله تفنگ مي توان حركت چرخشي نيز به ابزار داد.

 

ساختمانخانكش:

ساختمان عمومي سوزن خانكشي طوري است كه دندانه هايشان مي بايست تدريجا تغيير ابعاد دهند،گامشان ثابت باقي مانده ولي ارتفاع برادهبرداري با توجه به مراحل خشن تراشي،نيمه پرداخت كن و صيغل كاري تغيير مي يابد.به نحوي كه در انتهاي تيغ،بزرگي و فرم پروفيل مورد نظر را پيدا كنند. بيشتر خانكش هاي داخلي يكپارچه هستند،اما در بسياري از موارد بصورت

پوسته اي تهيه مي شوند كه روي يك ميله قرار مي گيرند. چنانچه خانكش يا قسمتي از آن به سرعت فرسوده شود،فقط يك پوسته جايگزين مي گردد كه مستلزم هزينه خيلي كمتر از تعويض يك خانكش يكپارچه كامل است . خانكش هاي سطح كوچك غالبا يكپارچه هستند،ولي خانكش هاي بزرگتر از سرهم كردن قطعات كوچك درست مي شوند.ساختمان چند پارچه باعث مي شود كه هزينه تهيه و تيز كردن خانكش كمتر شود. علاوه براين در بيشتر موارد امكان جايگزيني قطعات وجود دارد.

 

قسمتهايمتمايزهرسوزنخانكشی:

 

 

:(shank) 1) ساقه جهت بستن تيغه به كشوي كشش ماشين

:(front pilot) 2) اين بخش از تيغه مي بايست قطر مناسبي را براي عبور آزاد از سوراخ تعبيه شده راهنمايجلويياز قبل در كار دارا باشد و ميزان لقي آن نبايد به اندازه اي باشد كه اعوجاج يا كج شدن مسير تراش ر ا سببشود.اندازه دقيق اين ناحيه توسط جداول انطباقات قابل محاسبه مي باشد.

:( Cutting Teeth) 3)از دو بخش مجزاي "خشن تراش"و  "نيمه پرداخت تراش            " تشكيل گرديده  دندانههايبرندهاست.

:(Finishing Teeth) 4)در اين قسمت اختلاف ارتفاع فاحشي در بين دندانه هاي سوزن دندانههايتراشنهائيخانكشي مشاهده نمي گردد و ضمنا تعداد دندانه هاي بخش تراشنده نهائي چند عدد هم بيشتر نخواهد بود.

:(Rear Pilot) 5)قسمتي از ابزارخانكشي محسوب مي شود كه وظيفه اش آرام گذراندن سوزن  راهنمايانتهاييدر پايان براده برداري مي باشد.

:(Follow Rest) 6)ناحيه اي خواهد بود براي متصل ساختن ابزار خانكشي به مكانيزم ايجاد دنبالهيازائدهانتهاييكننده حركت اصلي كششي يا هل دادني ماشين.

:(Face Angle) 7) زاويه پيشاني زاويه اي است كه به جنس ماده تراشيدني بستگي دارد و نيز با زاويهپيشانيقابليت ماشين كاري فلزات هماهنگ مي باشد. مواد نرم زاويه پيشاني بزرگتري دارد و مواد سخت وترد زاويه پيشانيكوچكتري دارند.حداكثر اين زاويه برابر 20 درجه است و اگر بيشتر از اين باشد دنده خواهد شكست. معمولا كاهشزاويه پيشاني باعث كاهش خاصيت لوله شدن براده مي شود.

:(Back Off Angle) 8)زاويه آزاد پشت دندانه مسقل از جنس ماده اي است كه تراشيده زاويهآزادپشتدندانهمي شود و فقط نقش آن ايجاد بهترين شرايط برش از لحاظ كاهش اصطكاك ما بين دندانه هاي تيغه و سطحماشينكاري شده است.

:(Pitch) 9) گامدندانه. فاصله خطي از لبه برش يك دندانه تا نقطه مشابه همان نقطه در دندانه بعدي را گام خانكشمي گويند.گام هر تيغ خانكشي تعيين كننده پارامترهاي زير است: طول تيغ ، ضخامت براده اي كه تيغ برمي دارد ،ساختمان دندانه ها ، مقاومت دندانه ها ، تعداد دندانه هاي درگيركار در هر فاصله مشخص و قابليت هم محور بودنتيغه خانكش در طول حركت آن.

تغيير در تعداد دندانه هاي درگير با قطعه كار در طول خانكشي اغلب اتفاق مي افتد . تعداد دندانه هاي كم در برخورد با قطعه كار مي تواند باعث موج زدن خانكش وكاهش عمر ابزار خواهد شد. فضاهاي متفاوت بوسيله اختلاف گام در يك گروه دو يا سه دندانه اي مي تواند باعث سبك كردن اين وضعيت بشود.

. :(Chip Space ) 10 )فضاي مخصوص براده هاي برداشته شده از سطح كار است قسمت گيرنده سوزن همان طور كه در فوق بدان اشاره شد معمولا با ضربه ملايمي مي بايست در داخل سوراخ كار جا بيافتندو خود عاملي مي شود براي هم مركز نگه داشتن كار و ابزار خانكشي وبراي جلوگيري از تغيير فرم نابجائي سوزنهاي خانكشيبلند قسمت انتهاي آنها را لازم است ياتاقان بندي كنند.

ابعاد سوزنهاي خانكشي كاملا به نوع كار و طرز عمل ماشين آن بستگي دارد و مسلما متناسب با بزرگ شدن ابزار از لحاظ قطر ، ماشين هاي خانكشي نيرومندتري هم مي بايست براي بكار بردنشان اختيار گردد.

طول سوزنهاي خانكشي نيز به نوع كار ارجاعي براي ساخته شدن با اين روش ماشين كاري وابسته است و ممكن است تا2000 mm هم برسد كه البته بايد ماشين از لحاظ طول كورس ماكزيممش با اندازه ابزار در مورد قطرهماهنگي داشته باشد.

 

جنسخانكش:

جنس ابزارهاي خانكشي را از بهترين فولادهاي قابل ابكاري انتخاب مي كنند و نيز امكان دارد براي اين منظور از فولادهاي h.s.s تند بر و همچنين كربور هاي سخت يا الماسه مانند كربور تنگستن استفاده كنند.معمولا پس از آن كه تيغه هاي خانكشي را ساختند مي بايستي با روش مناسب اقدام به ابكاري آنهاكنند به نحوي كه تغيير شكل هاي نا مطلوبي در آن به وجود نيايد و براي افزايش دوامشان با قشر يا فيلم نازكي از فلز كرم كه با عمل آب كاري آن را بر روي ابزار مي نشانند به اين خواسته مي رسند. در پاره اي از تيغه ها تمامي ابزار داراي جنس يكنواختي است ودر مواردي نيز بدنه سوزن از فولاد و دندانه هاي قابل تعويض سختر است.بعلت سرعت هاي تراش پايين، اين مواد براي اغلب شرايط تراشكاري، حتي انبوه سازي مناسب هستند. در خطوط انبوه سازي پيوسته، خصوصا در خانكشي مسطح،مي توان از ابزار با دندانه هاي از جنس كربورتنگستن استفاده كرد،زيرامي توان اين خانكش ها را به مدت چندين ماه بدون نياز به تيز كردن مجدد،مورد استفاده قرار داد.

شكلابزارخانكشي:

 

 

-1 گرد 2 – چهارگوش 3- جاخارزني: الف  تك خاري ب  دوخاري 4- هزار خاري 5- مارپيچ

ابزار خانكشي ابزار راست گردي است با مجموعه اي از دندانه هاي برنده كه اندازه آنها به تدريج بزرگ مي شود. ابزار خانكشي براي براده برداري از قطعات فلزي به ويژه براي پرداختكاري سوراخهاي مربع شكل، مستطيل شكل يا سوراخهاي با شكل هاي نامنظم و نيز براي براد هبرداري جاخار در قرقره ها و توربين ها به كار مي رود. در تصوير زير نماي كوچك شده يك ابزار خا ن

كشي نشان داده شده كه براي خانكشي سطح دندانه دار داخل يك قطعه كار مورد استفاده قرار مي گيرد. قسمت راهنماي ابزار، در سوراخي كه قبلا در قطعه كار ايجاد شده قرار مي گيرد تا ابزار به درستي به درون قطعه كار هدايت شود. اندازه دندانه هاي ابزار به تدريج بزرگتر مي شود تا اندازه آن مساوي با ابعاد نهايي قطعه كار شود .در هر ابزار خان كشي سه نوع دندانه وجود دارد: )تعداد دندانه متناسب باطول خانكش جهت زمان تراش) (خشن تراش،( tr پرداخت اوليه) نيمه پرداخت كنts    و پرداخت نهايي (پرداخت كن( تصحيح تا اندازه نهايي) tL )

همانطور كه در شكل مشاهده مي كنيد هر يك ازدندانه هاي ابزار خان كشي، مقدار اندكي براده از قطعه كار بر مي دارد.

 

تيزكردنخانكش:

بيشتر خانكش ها را با سنگ زدن دندانه هايشان تيز مي كنند. هنگام تيز كردن خانكش هاي داخلي، باريكه خانكش نبايد سنگ زده شود، زيرا در اين صورت اندازه آن تغيير مي كند. گاهي اوقات باريكه خانكش هاي مسطح را سنگ مي زنند، كه البته براي حفظ رابطه بين دندانه ها بايد همه آنهارا به يك اندازه سنگ زد.

 

طراحيخانكش:

در ابزار خان كش هر دندانه به صورت يك ابزار تراش تك لبه پهن با نظمي شبيه دندانه هاي اره است، با اين تفاوت كه اندازه آنها برابر نيست و به اندازه پله با هم تفاوت دارند كه تعيين كننده عمق تراش هر دندانه است . عمق تراش از حدود0.0006  اينچ در مورد دندانه هاي خشن تراش براي فولاد خوش تراش، تا حداقل0.001 اينچ براي دندانه هاي پرداخت است .اندازه دقيق آن تابع چند عامل است. ضخامت بيش از اندازه زياد موجب ايجاد تنش هاي ناهنجار در دندانه هاي خانكش و درقطعه كار مي شود.

ضخامت خيلي كم باعث عمل مالش بجاي تراش مي شود. استحكام و شكل پذيري فلز تراشيدني عوامل اصلي هستند.

در مواردي نظير خانكشي فرآورده هاي ريخته گري و فرجينگ كه سطح تخت و ساينده دارند و لازم است عمق تراشه زياد باشد، از خانكش هاي نوع دندانه آرميچري يا جست دار استفاده مي شود در اين طرح دو ي ا سه دندانه متوالي به اندازه همديگر بوده، ولي هر كدام از دندانه هاي يك گروه در قسمتي از لبه بريدگي دارند، بطوريكه عامل تراش فقط ب ا قسمتي ازمحيط دندانه صورت مي گيرد . به اين ترتيب مي توان بدون افزايش نيروي لازم براي هردندانه تراشه هاي كم عرض تر ولي عميق تر برداشت با استفاده از دندانه هاي دو گانه نيز مي توان نيروي وارد بر هر دندانه را كاهش داد. در اين طرح دو دندانه متوالي هم اندازه وجود دارند كه در محيط اولي شيارهاي پر عرض تراشه شكن تعبيه شده است و فقط در قسمت هايي از محيط خود فلز را مي تراشد ، در حالي كه دندانه صاف بعدي عمل تراش را كامل مي كند. روش ديگر كاهش نيروي وارد بر هر دندانه، استفاده از دندانه اصلي است اين روش بيشتر براي خانكشي سطوح تخت عريض مورد استفاده قرار مي گيرد . در اين قسمت وسط سطح بوسيله چند دندانه اوليه تراشيده مي شود و دندانه هاي بعدي كه در دو دسته تدريج ا از خط مستقيم انحراف پيدا مي كنند بقيه سطح را مي تراشندخانكش هايي كه دندانه هاي دوگانه، آرميچري ي ا تدريجي دارند، بلندتراز خانكش هاي با دندانه معمولي هستند و در نتيجه استفاده از آنها مستلزم داشتن ماشين هايي با طول مسير كافي است درخانكش هاي مسطح،سطح دندانه ها به موازات جهت حركت است يا زاويه اي بين 5 تا 20 درجه با آن مي سازد .

اينگونه خانكش هايي كه با برش فلز را مي تراشند نرم تر كار مي كنند و لرزش آنه ا كمتراست . اگر چه بيشتر كارهاي خانكشي مسطح بر روي سطح تخت انجام مي شود،امكان خانكشي سطوح ديگرنيز وجود دارد.در خانكش نيز مانند تيغ اره،گام دندانه ها و فضاي خالي بين آنها كه بوسيله شعاع تامين مي شود، بايد براي تراشه كافي باشد. تمام تراشه هاي ايجاد شده بوسيله يك دندانه در تمام مدت درگيري ابزار با كار بايد در فضاي بين دو دندانه متوالي جا شود. از طرفي بهتراست گام آنقدر كوچك باشد كه در هر لحظه اقلا دو يا سه دندانه مشغول تراشكاري باشند. قلاب زاويه

تراشه اوليه را معلوم مي كند و تابع ماده تراشيدني است كه براي فولادبين 15 تا 20 درجه و براي چدن بين 6 تا 8 درجه است. زاويه پشت يا زاويه آزاد انتهايي براي جلوگيري از ماليده شدن ابزار به كار است و بين 1 تا 3 درجه مي باشد قسمت عمده تراشه برداري بوسيله دندانه هاي خشن تراش صورت مي گيرد. دندانه هاي نيمه پرداخت كن موجب صاف كردن سطح مي شوند، در حالي كه دندانه هاي پرداخت كن براي ايجاد اندازه دقيق هستند. در يك خانكش نو همه دندانه هاي پرداخت كن به يك اندازه هستند. با ساييده شدن دندانه هاي پرداخت كن اوليه، دندانه هاي بعدي عمل تصحيح اندازه را انجام مي دهند. در پاره اي خانكش ها براي پرداخت بيشتر دندانه هاي جلاكاري تعبيه شده اند . اين دندانه ها لبه تيز ندارند، بلكه به شكل دكمه بوده و معمولا بين0.001 تا 0.003 ينچ بزرگتر از اندازه سوراخ هستند .عمل مالش دندانه ها موجب صاف شدن و تصحيح اندازه سوراخ مي شود. از اين خانكش ها بيشتر براي قطعات چدني و فلزات غيرآهني استفاده مي شود. انتهاي كشش، فقط در خانكش هاي كشيدني وجود دارد و براي اتصال سريع خانكش به مكانيزم كشيدن است.زايده جلوئي براي هم راستا كردن خانكش با سوراخ پيش از شروع تراشكاري است و زائده عقبي ابزار را هنگام خروج از قطعه كار با سوراخ تمام شده هم راستا نگاه مي دارد. طول ساقه بايد آنقدر باشد كه خانكش بتواند از درون كار عبور كرده و پيش از در گير شدن دندانه هاي خشن تراش با كار به مكانيزم كشيدن بسته شود. چنانچه خانكش در ماشين قائم كه مجهز به مكانيزم جابجا كردن ابزار است، مورد استفاده گيرد وجود دم لازم است. روشن است كه هرگز نبايد از خانكش براي برداشتن فلز بيش از آن اندازه اي كه بخاطر آن طرح شده است،استفاده مي شود. بيشترين مقدار فلز قابل برداشتن مجموع تمام پله هاي دندانه ها است . در طراحي قطعات بايد حداقل0.020 اینچ براي خانكشي منظور كرد و بيشترين مقدار عملي حدود0.25 اینچ است .

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :